Digit
O nama Posao Novosti Kontakt

« Servis


Akcije i najave


Servis u garantnom i van garantnom roku

Servis u garantnom i van garantnom roku
Prijava kvara

Od svog osnivanja 1989. godine, Digit je svoju poziciju gradio i na uverenju da je pružanje kvalitetnih usluga održavanja i podrške osnov na kome se gradi poverenje kupca. Kao kuriozitet treba navesti da je prvi potpisani Digit-ov ugovor, te već davne 1989. godine, bio upravo ugovor o održavanju.

Zaista, kupoprodajnim ugovorom, kojim se obično kruniše kupovina računarske opreme odnos kupca i dobavljača tek počinje. Svesni toga mi u Digit-u nudimo svojim korisnicima nekoliko režima održavanja računarske i programske opreme:

- Održavanje u garantnom roku
- Održavanje van garantnog roka sa ugovorom
- Održavanje van garantnog roka po pozivu

Svi ovi tipovi ugovora mogu se prilagoditi potrebama korisnika, pa tako održavanje može biti u i van redovnog radnog vremena, pod za to posebno predviđenim uslovima. Da bi se odgovorilo ovim zahtevima i informacioni sistemi naših korisnika održali sa punom raspoloživošću i funkcionalnošću Digit servis raspolaže organizacionim i materijalnim preduslovima:

- Status Compaq autorizovanog servisnog centra
- Visokospecijalozovani stručni kadar
- Skladište rezervnih delova
- Konsignaciono skladište rezervnih delova
- Opremljenost specijalizovanim alatima i mernim uređajima
- Pristup najažurnijoj servisnoj literaturi
- Pristup višim stupnjevima u hijerahičnoj lestvici Compaq servisa za on-line i remote dijagnostiku

Naši korisnici upotrebljavaju razlicite racunarske platforme. Ima ih sa Digit Alpha, VAX, PDP, Digit i Compaq PC računarima pod najraznovrsnijim operativnim sistemima. Ipak, ujedinjuje ih jednak stepen pažnje i kvaliteta kojim ih DIgit servis podržava.


Dalje: [Servis u garantnom i van garantnom roku] /srp/servis.php